Topbeeld

Zoek je geluk bij de HEER,
Hij zal geven wat je hart verlangt.

ANBI Certificering
Adres Burgemeester ter Laanplantsoen 21
Postcode 1501 TN
Woonplaats Zaandam

Website vegzaandam.nl
RSIN 002618965
KvK 34381430

Bestuursamenstelling
Het bestuur van de gemeente bestaat per 31/12 uit drie ouderlingen en twee diakenen. Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens de Vrije Evangelische Gemeente Zaandam.

Beloningsbeleid
Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding dan wel andere beloning voor ten behoeve van de VEG Zaandam verrichte werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor de vele vrijwilligers die op pro Deo basis werkzaam zijn.

Doel /Visie en missie
Wij willen als Vrije Evangelische Gemeente dicht bij Jezus Christus leven om in de omgang met Hem: de liefde van God de Vader en de kracht van de heilige Geest te ontvangen om zo dienstbaar te kunnen zijn naar elkaar en naar de samenleving. In woord en daad betekent dit

  • Jezus Christus bekend maken aan mensen
  • zodat vernieuwing zichtbaar wordt in mensen
  • en God gestalte krijgt door mensen

Beleidsplan
De VEG Zaandam brengt haar visie en missie in praktijk door een scala aan activiteiten. Daarmee beoogt zij haar leden en vrienden verdieping bij te brengen van het christelijk geloof en probeert zij meer bekendheid te krijgen in de maatschappij waarin zij staat en mensen uit te nodigen kennis te nemen van het christelijk geloof. De zondagse kerkdiensten, waarbij iedereen die meer wil weten van het christelijk geloof van harte welkom is, zijn een belangrijk punt. De ontmoeting met de drie-enige God en met elkaar is onder andere bedoeld tot opbouw, bemoediging en versterking voor het dagelijkse leven in de maatschappij. Rond de zondagse diensten zijn er de afzonderlijke samenkomsten voor jongeren van 0 – 16 jaar. Door de week zijn er samenkomsten voor bidstond, Bijbelstudies, vrouwendienst, studies en cursussen. De taakgebieden van de pastoraal werker liggen in de sfeer van coaching, pastorale zorg en externe contacten t.b.v. het zijn van kerk-zijn in de buurt. Op vrijdag verzorgt een groep vrijwilligers de koffie ochtend voor omwonenden met aansluitend een lunch.

Inkomsten & Besteding
70% van de inkomsten wordt vekregen uit vrijwillige bijdragen van leden en vrienden; 10% wordt verkregen uit collecten die worden gehouden tijden de kerkdiensten; 20% wordt verkregen uit verhuur van ruimtes van het kerkgebouw.
65% van de inkomsten worden besteed aan personele kosten. De overige deel wordt besteed aan de kerkelijke activiteiten en het in stand houden van het gebouw.
Er is in de afgelopen jaren ca. € 90.000,- aan vermogen op een spaarrekening opgebouwd t.b.v. het opknappen van ruimtes in het kerkgebouw.

Activiteiten
De algemene kerkelijke activiteiten zijn uitgevoerd. Het betreft dan kerkdiensten, verenigingsleven, huisbijeenkomsten, ondersteunende activiteiten in de wijk via sociaal wijkteam van de gemeente. Het verzorgen van een lunch voor minder bedeelden op de vrijdagmiddag. Verder worden er cursussen en trainingen geporganiseerd, evenals filmavonden.
Alle kerkdiensten worden via livestream (youtube) uitgezonden.

 

Staat van baten en lasten

Baten Rekening 2022 Begroting 2023
Opbrensten uit bezittingen  12.372 15.000
Bijdragen kerkleden  45.164 43.000
Subsidies en overige bijdragen van derden  11.963 8.500
Totale baten  69.499 66.500
Lasten    
Bestedingen pastorale beroepskrachten  45.552 48.196
Bestedingen kerkdiensten, catechese en overig pastoraal werk  1.829 2.200
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  0 0
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)  20.102 27.600
Lasten overige eigendommen en inventarissen  0 0
Salarissen (kosten, organisten e.d.)  0 0
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  9.256 10.400
Totale lasten  76.739 88.396

 Resultaat


Alle bedragen zijn in euro's

Toelichting
Het negatieve resultaat op de begroting ontstaat aan de lastenzijde deels door reserveringen en afschrijvingen. Bij de baten nemen de vrijwillige bijdragen af vanwege vertrek door verhuizingen van leden en vrienden en vergrijzing (overlijden). Dit wordt deels gecompenseerd door verhuur van ruimtes in de kerk aan enkele kleine geloofsgemeeschappen en andere orgnisaties.
In 2022 werden plannen ontwikkeld om van krimp naar groei te gaan. In 2023 zien we de eerste vruchten hiervan.
Naast dit alles zijn de stijgende energiekosten zorgelijk. In 2022 is een aantal maatregelen genomen om het verbruik drastisch terug te dringen. In de begroting zijn we hierin nog niet te optimistisch geweest omdat de prijsontwikkeling onduidelijk is. Mogelijk valt het mee.

 -7.240

 

 

 

 

 

 

 

-21.896

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Vrije Evangelische Gemeente Zaandam | Burg. ter Laanplantsoen 21 | 1501 TN Zaandam

T 075-616 8339 | welkom@vegzaandam.nl