Adres        Burgemeester ter Laanplantsoen 21 
Postcode   1501 TN
Woonplaats   Zaandam
Website   vegzaandam.nl
RSIN   002618965
KvK   34381430


Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de gemeente bestaat uit vier ouderlingen en twee diakenen. Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens de Vrije Evangelische Gemeente Zaandam.

Beloningsbeleid
Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding dan wel andere beloning voor ten behoeve van de VEG Zaandam verrichte werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor de vele vrijwilligers die op pro Deo basis werkzaam zijn. Naast de genoemde personen heeft de VEG twee personen in dienst als respectievelijk voorganger en pastoraal werker. Het betreft hier deeltijddienstverbanden. De beloning van deze personen is afgestemd op functie, opleiding en ervaring.

Doel /Visie en missie
Wij willen als Vrije Evangelische Gemeente dicht bij Jezus Christus leven om in de omgang met Hem: de liefde van God de Vader en de kracht van de heilige Geest te ontvangen om zo dienstbaar te kunnen zijn naar elkaar en naar de samenleving. In woord en daad betekent dit:

  • Jezus Christus bekend maken aan mensen
  • zodat vernieuwing zichtbaar wordt in mensen
  • en God gestalte krijgt door mensen

Beleidsplan

De VEG Zaandam brengt haar visie en missie in praktijk door een scala aan activiteiten. Daarmede beoogt zij haar leden en vrienden verdieping bij te brengen van het christelijk geloof en probeert zij meer bekendheid te krijgen in de maatschappij waarin zij staat en mensen uit te nodigen kennis te nemen van het christelijk geloof.
De zondagse kerkdiensten, waarbij iedereen die meer wil weten van het christelijk geloof van harte welkom is, vormen de spil. De ontmoeting met de drie-enige God en met elkaar is onder andere bedoeld tot opbouw, bemoediging en versterking voor het dagelijkse leven in de maatschappij. Rond de zondagse diensten zijn er de afzonderlijke samenkomsten voor jonge mensen van 0 – 16 jaar.
Door de week zijn er samenkomsten voor bidstond, Bijbelstudies, vrouwendienst, alphacursus etc. Een belangrijke taak is weggelegd voor het pastoraal team. Samen en in overleg met de voorgangers geven zij geestelijke bijstand aan mensen die het om wat voor reden ook moeilijk hebben in hun leven en de huidige maatschappij. Indien nodig wordt diaconale bijstand verleend.
De taakgebieden van de voorgangers liggen in de sfeer van gemeenteopbouw, jeugdwerk, coaching van groepen, pastorale zorg en het zijn van kerk in de buurt. In het bijzonder dit laatste punt zal in de veranderende participatiemaatschappij belangrijker worden. Wij willen vanuit Gods liefde omzien naar de buurt: sociaal en betrokken zijn.

Staat van baten en lasten             2014             Begroting 2015
Baten           
Vrijwillige bijdragen   55.524   55.000
Collecten   10.428   10.000
Bestemmingscollecten   9.718   9.000
Huren   5.604   5.800
Overige baten   1.506   1.400
Totaal van de baten   82.780   81.200
         
Lasten        
Personeelskosten   28.955   30.900
Kosten kerkdiensten   6.462   7.050
Algemene kosten   6.288   6.850
Afdracht bestemmingscollecten   9.718   9.000
Energiekosten   6.447   8.800
Dotatie voorzieningen   8.300   8.300
Afschrijvingen   6.714   3.550
Overige kosten   1.047   1.100
Totaal van de lasten   73.931   75.550
         
Batig saldo   8.849   5.650
Alle bedragen zijn in euro’s        

© 2017 VEG Zaandam