De doop vindt zijn oorsprong in de bijbel, waar Jezus tot Zijn discipelen zegt: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. (Mattheus 28 : 19)

Op zich een duidelijke opdracht en de discipelen zijn hiermee ook aan de gang gegaan. Er staan verschillende verhalen in de bijbel over mensen die zich laten dopen. Zo wordt ons verteld over de doop door onderdompeling aan volwassenen maar ook over de doop van iemand met allen waar hij verantwoordelijk voor was. Exacte regels ontbreken. De praktische uitvoering in de Vrije Evangelische Gemeente in Zaandam is de volgende:

Op verzoek van gelovige ouders kunnen kinderen gedoopt worden. Er wordt een kleine hoeveelheid water gebruikt, gegoten of door besprenging, onder het uitspreken van het Ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Volwassenen kunnen gedoopt worden als zij te kennen geven dat zij tot een persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus zijn gekomen. Deze doop kan plaats vinden door onderdompeling of door besprenging. Voor de onderdompeling is in de gemeente een ruim bad beschikbaar. De besprenging gaat zoals eerder genoemd.

Ook zijn er ouders die te kennen geven geen gebruik te willen maken van de kinderdoop. Zij wensen hun kind zelf de keuze te geven om, na tot geloof te zijn gekomen, zich te laten dopen door onderdompeling of besprenging. Deze ouders worden in de gelegenheid gesteld hun kind in een eredienst te laten zegenen. We noemen dit ook wel: het opdragen van ons/het kind.

Vrije Evangelische Gemeente Zaandam